Portfolio > EXOR (Diego Romero)

EXOR
Antropocentrisme // Anthropocism
Monotipo // Monotype
7” x 8 ¼”
2008
Ed. P/A

EXOR.2004
EXOR.2004